PHANTOM 3 SE  ¥3499.00

PHANTOM 3 SE ¥3499.00

4K视频 | 室内悬停 | 25分钟[1]续航 | 4公里[2]信号距离